СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ФІЗІОЛОГІЇ І ПАТОФІЗІОЛОГІЇ З КУРСОМ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

РЕГЛАМЕНТ

навчального процесу з дисципліни «Фізіологія»

для студентів 2-го курсу денної форми навчання

8.222 – «Медицина», 8.228 – «Педіатрія»

 

 

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг

Аудиторні заняття, год

Самостійна робота

IДЗ

Вид контролю

Годин

Кредитів

Усього

Лк.

Пр.

денна

II

3

150

5.0

86

18

68

64

3

Залік

 

II

4

150

5.0

84

16

68

66

3

Іспит

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни "Фізіологія" – 300, що складає 10 кредитів. З них 170 годин – аудиторні заняття (34 годин – лекцій і 136 – практичних занять), 130 годин – самостійна робота студентів

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів; г) консультації.

 

Навчальний план

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Усього

Аудиторних

СРС

IДЗ

Лекції

Практичні заняття

3

семестр

4

семестр

 

300

34

136

130

6

II

 

 

Кредитів ECTS

10

 

 

 

 

 

Залік

Іспит

 

Курс фізіології складається з 1 модуля, який у свою чергу поділяється на 6 змістовних модулів:

  1. Введення в фізіологію. Фізіологія збудливих структур.
  2. Нервова регуляція функцій організму. Роль ЦНС та АНС в регуляції функцій організму.
  3. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз в регуляції вісцеральних функцій.
  4. Система крові.
  5. Система кровообігу.
  6. Система дихання. Енергетичний обмін. Терморегуляція. Система травлення. Система виділення

Тематику лекцій і практичних занять представлено в робочій програмі дисципліни і в семестрових календарно-тематичних планах.

 

Система та форми поточного та підсумкового контролів

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях і передбачає оцінювання теоретичних знань, практичних навичок і вмінь за загальною чотирибальною системою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

Форми поточного контролю:

–       теоретичних знань: індивідуальне опитування, співбесіда, ситуаційні задачі, тестові завдання з множинним вибором відповіді та ті, що передбачають визначення правильної послідовності дій;

–       практичних навичок і вмінь: проведення експериментів, розв'язування ситуаційних завдань.

На останньому практичному занятті студенти проходять комп'ютерне тестування з курсу фізіології за базою даних "Крок-1" (30 запитань з порогом правильних відповідей 90%).  Студенти, що не досягнули цього порогу, мають право на повторне (двічі) тестування в останній перед сесією тиждень у дні і години, визначені кафедрою.

 

Семестровий контроль залік.

Підсумок навчання за III семестр (залік) виводиться як середнє арифметичне оцінок 3-х змістовних модулів за національною шкалою оцінювання (5, 4, 3, ) з переведенням у бали за шкалою:

 

4-бальна шкала

200-баль-на шкала

4-бальна шкала

200-баль-на шкала

4-бальна шкала

200-баль-на шкала

4-бальна шкала

200-бальна шкала

5

200

4.47

179

3.94

158

3.4

136

4.97

199

4.45

178

3.92

157

3.37

135

4.95

198

4.42

177

3.89

156

3.35

134

4.92

197

4.4

176

3.87

155

3.32

133

4.9

196

4.37

175

3.84

154

3.3

132

4.87

195

4.35

174

3.82

153

3.27

131

4.85

194

4.32

173

3.79

152

3.25

130

4.82

193

4.3

172

3.77

151

3.22

129

4.8

192

4.27

171

3.74

150

3.2

128

4.77

191

4.24

170

3.72

149

3.17

127

4.75

190

4.22

169

3.7

148

3.15

126

4.72

189

4.19

168

3.67

147

3.12

125

4.7

188

4.17

167

3.65

146

3.1

124

4.67

187

4.14

166

3.62

145

3.07

123

4.65

186

4.12

165

3.57

143

3,05

122

4.62

185

4.09

164

3.55

142

3.02

121

4.6

184

4.07

163

3.52

141

3

120

4.57

183

4.04

162

3.5

140

< 3

70-119 - повторне складання

0-69 – повторне вивчення

4,55

182

4.02

161

3.47

139

4.52

181

3.99

160

3.45

138

4.5

180

3.97

159

3.42

137

Студент, який не має невідпрацьованих практичних занять, склав на позитивну оцінку всі змістовні модулі і здобув 120 і більше балів, одержує залік ("зараховано").

Студент, який не набрав 120 балів, заліку не отримує ("не зараховано").

 

Підсумковий контроль іспит.

Іспит проводиться під час екзаменаційної сесії після завершення занять IV семестру за розкладом, складеним деканатом медичного інституту. Іспит приймається тільки за наявності у студента залікової книжки.

До іспиту  допускаються студенти, які відвідали всі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, склали на позитивну оцінку всі змістовні модулі, підсумкове тестування Крок-1 та практичні навички.

Іспит проводиться у 2 етапи. Якщо студент претендує на оцінку «задовільно», він проходить лише перший етап. Якщо на оцінку – «добре» і «відмінно» - два етапи.

Перший  етап проходить шляхом комп’ютерного тестування, яке містить питання з усього матеріалу дисципліни. Тестування включає 30 питань, які студент має розв’язати протягом 30 хвилин. Більшість питань містить декілька правильних відповідей. Питання зараховується тільки за умови повної правильної відповіді. Якщо з декількох правильних відповідей одна не обрана, або крім правильних обрана також і неправильна відповідь, то це питання не зараховується. Цей етап вважається пройденим, якщо студент дав не менше 60% правильних відповідей (18 відповідей). До другого етапу допускаються студенти, які відповіли правильно не менше, ніж на 80% питань (24 правильні відповіді).

Другий етап проводиться шляхом написання письмової роботи, яка включає 10 питань. Студенти, які правильно відповіли на 1 – 7 питань отримують оцінку «задовільно». Студенти, які дали правильні та повні відповіді на 8 – 9 питань, отримують оцінку «добре», на 10 питань – «відмінно».

За досягнення у Всеукраїнській предметній олімпіаді і Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт студент може отримати 20 додаткових балів до свого результату.

У разі будь-яких проявів академічної недоброчесності на іспиті (підказувавання, списування, використання ґаджетів тощо) студент одержує оцінку "незадовільно".

Після проведення іспиту залікова відомість здається в деканат екзаменатором або співробітником кафедри в день проведення атестації або перескладання.

У випадку незадовільного результату студент має право двічі перескласти іспит за окремим графіком, який затверджується деканатом.

Іспит приймає проф. В.Ю. Гарбузова. За її відсутності екзаменатор призначається завідувачем кафедри.

Останнє оновлення (Неділя, 05 серпня 2018, 19:30)