Бєсєдіна Антоніна Анатоліївна

 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Посада: старший викладач.

Викладає медичну біологію.

Біографія. Закінчила природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю «біологія та хімія». Навчалася в аспірантурі на кафедрі педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Захистила кандидатську дисертацію (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки) на тему: «Організаційно-педагогічні засади діяльності Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю у країнах Східної Європи» (науковий керівник – доктор педагог. наук, проф. О. О. Єжова). З 2005 р. працює викладачем кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового Інституту фізичної культури СДПУ ім. А. С. Макаренка.

Публікації. Має 25 наукових і навчально-методичних праць.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Zavadska M., Biesiedina A., Oleshko T., Starchenko A. Physiological component of graph-motor skills of children aged from 5 to 8 years old. – Physical Activity Review, 2019, 7, P. 125–133.
 2. Бєсєдіна А. А., Калиниченко І. О. Єжова О. А. Етапи розвитку освітньої установи, як Школи здоров’я. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 50 с.
 3. Беседина А. А. Этапы развития сети Школ здоровья в Европе. – Наука и школа. – 2013. – № 4. – С. 184–188.
 4. Єжова О. О., Бєсєдіна А. А. Етапи розвитку Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю. – Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць. – Київ: Атопол, 2013. – Ч. 1, № 9 (22) – С. 62–69.
 5. Бєсєдіна А. А. Перспективні ідеї позитивного досвіду діяльності Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю. – Міжнародне співробітництво в освіті в умовах глобалізації: матеріали другої наук.-практ. конф. – Сімферополь: Діайпі, 2013. – Ч. 1. – С. 6–8.
 6. Бєсєдіна А. А. Нормативно-правова база розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. – Професійна підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності: збірник наукових праць. – Дрогобич, 2013. – С. 9–15.
 7. Бєсєдіна А. А. Історико-педагогічний аналіз розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. – Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – 2012. – № 18(28). – С. 35–38.
 8. Бєсєдіна А. А. Розвиток нормативно-правової бази діяльності Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю країн Східної Європи. – Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – 2012. – № 27. – С. 22–27.
 9. Бєсєдіна А. А. Про подальше існування «Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю». – Гуманізація навчально-виховного процесу. – Вип. LX. – Ч. ІІ. – 2012. – С. 157–164.
 10. Бєсєдіна А. А. Принципи діяльності Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю. – Освіта і здоров’я: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 58–61.
 11. Бєсєдіна А. А. Формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів – провідне завдання навчальних закладів Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю. – Педагогіка здоров’я: зб. наук. праць / наук. ред. Прокопенко І. Ф. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. – С. 32–34.
 12. Бєсєдіна А. А. Здоров’язбережувальна діяльність Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. – Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 61–63.
 13. Бєсєдіна А. А. Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю – інвестиція в освіту та здоров’я. – Адаптаційні можливості дітей та молоді: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ТОВ Лерадрук, 2012. – С. 22–27.
 14. Бєсєдіна А. А. Модель організації діяльності Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю країн Східної Європи. – Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. – № 7 (25). – С. 146–154.
 15. Бєсєдіна А. А. Особливості функціонування національних шкіл сприяння здоров’ю країн Східної Європи. – Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. – № 8 (26). – С. 66–72.
 16. Бєсєдіна А. А. Передумови виникнення Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю. – Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. – № 1 (19). – С. 64–74.
 17. Бєсєдіна А. А. Понятійно-категоріальний апарат у дослідженнях з проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей. – Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 4–5 (14–15). – С. 39–48.
 18. Бєсєдіна А. А. Становлення та розвиток Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю. – Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 8 (18). – С. 47–54.
 19. Besedina A. Stages of european network of health promoting schools development [Electronic resource]. – Access mode: http://www.schoolsforhealth.eu/upload/Abstracts_Kiev_March_2013.pdf.

Last Updated (Friday, 20 September 2019 19:14)