Навчально-методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на створення:

 • підручників і навчальних посібників з дисциплін, що викладаються
 • навчальних посібників і методичних вказівок для російськомовних і англомовних іноземних студентів
 • презентацій лекцій
 • тестових завдань для комп'ютерної перевірки вихідного і кінцевого рівня знань студентів
 • типових завдань і задач для перевірки III рівня засвоєння студентами навчального матеріалу
 • віртуального практикуму на заняттях, де використання експериментальних тварин, дорогого обладнання і цінних реактивів неможливе
 • навчальних таблиць з різних тем і розділів дисциплін
 • завдань для проведення предметних олімпіад
 • умов для виконання студентами навчально-дослідницьких робіт

Навчально-методична робота на кафедрі проводиться відповідно до Положення про організацію навчально-методичної роботи на кафедрі фізіології і патофізіології з курсом медичної біології.

На кафедрі розроблено повні комплекти методичного забезпечення лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів з медичної біології, фізіології і патофізіології українською, російською та англійською мовами.

Загальні питання методики викладання

Кафедра перебуває у пошуку новітніх методів викладання дисциплін, орієнтованих на досягнення сучасної педагогічної науки з урахуванням загального рівня підготовки студентів і наявних технічних засобів забезпечення навчального процесу.

Завданнями кафедри сьогодні є:

 • розробка і широке впровадження системи E-learning з кожної дисципліни, що викладається;
 • оприлюднення створених в системі E-learning курсів в мережі OCW;
 • розробка і апробація авдиторно-дистанційної форми організації навчального процесу з медико-біологічних дисциплін.

Дискусійні питання із загальних питань викладання в медичній вищій школі порушено у таких виступах та публікаціях:

 • О.В.Атаман. Контроль знань студентів у контексті кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Виступ на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України (Ялта, 2006) (див. тут);
 • О.В.Атаман. Сучасні виклики патофізіології як навчальній дисципліні. Куди йдемо? // Виступ на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України (Луганськ, 2010);
 • О.В.Атаман. Патофізіологія як наука і навчальна дисципліна: наскільки вони далекі сьогодні одна від одної? // Виступ на VI конгресі Наукового товариства патофізіологів України (Місхор, 2012);
 • Виступ на зборах трудового колективу медичного інституту СумДУ (20.01.2015 р.) (див. тут);
 • О.В.Атаман «Роздуми про систему навчання студентів-медиків, або чи потрібна фундаментальна підготовка сучасному лікарю» (див. тут).

Медична біологія

Посібники:

 • Обухова О. А. Основи біології. Навч. посіб. – Суми: СумДУ, 2008. – 175 с. (http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/958)
 • Смирнов О. Ю., Коленко Ф. Г., Макаренко Н. Э. Словарь русско-украинских терминов по медицинской биологии, паразитологии и генетике. – Лебедин: Білий лебідь, 1996. – 176 с. ISBN 966-7207-00-5. (http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23362)
 • Смирнов О. Ю. Краткие сведения о наследственных признаках и заболеваниях человека. Методические указания для студентов. – Сумы: РИО СумГУ, 1996. – 59 с.
 • Смирнов О. Ю. Конспект лекций по курсу "Медицинская биология, паразитология и генетика" для иностранных студентов. Генетика, часть 1. – Сумы: РИО СумГУ, 1994. – 45 с.

Посібники для англомовних студентів:

Методичні розробки:

 • Смірнов О. Ю., Собакарь В. В. Методичні вказівки щодо написання конспекту, реферату й підготовки доповіді з біології. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 18 с.
 • Смірнов О. Ю. Практикум з паразитології. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Медична біологія, генетика та паразитологія". – Суми: ВВП "Мрія", 2003. – 51 с.
 • Смірнов О. Ю. Практичні заняття з генетики та загальної біології. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Медична біологія, генетика та паразитологія". – Суми: ПП "Ангіо", 2002. – 59 с.
 • Смирнов О. Ю. Модульно-рейтинговая система в курсе "Медицинская биология, паразитология и генетика". Методические указания для студентов 1 курса. – Сумы: РИО СумГУ, 1997. – 22 с.

Тестові завдання:

 • Смірнов О. Ю. Тестові завдання для складання державного іспиту "Крок-1. Загальна лікарська підготовка" з медичної біології: Частина 1. Генетика / Електронне видання. – Суми: СумДУ, 2011. – 256 с. – http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/38273/Krok1-medbio-genetics-ukr-2011.pdf
 • Смірнов О. Ю. Тестові завдання для складання державного іспиту "Крок-1. Загальна лікарська підготовка" з медичної біології: Частина 2. Паразитологія / Електронне видання. – Суми: СумДУ, 2011. – 110 с. – http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/38294/Krok1-medbio-parasitology-ukr-2011.pdf
 • Смирнов О.Ю. Тестовые задания для сдачи государственного лицензионного экзамена "Крок-1. Общая врачебная подготовка" по медицинской биологии: Часть 1. Генетика / Электронное издание. – Сумы: СумГУ, 2011. – 263 с. – http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/38257/Krok1-medbio-genetics-rus-2011.pdf
 • Смирнов О.Ю. Тестовые задания для сдачи государственного лицензионного экзамена "Крок-1. Общая врачебная подготовка" по медицинской биологии: Часть 2. Паразитология / Электронное издание. – Сумы: СумГУ, 2011. – 113 с. – http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/38259/Krok1-medbio-parasitology-rus-2011.pdf
 • Smirnov O. Y. Test Items for Licensing Examination: “Krok-1 General Medical Training: Medical Biology” (For Medical Students) / Electronic Edition. – Sumy: SumDU, 2011. – 74 p. – http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/40951/Krok1-medbio-eng-2011.pdf
 • Смирнов О. Ю. Тесты по общей биологии: Для поступающих в ВУЗы. – Лебедин: Білий лебідь, 1998. (http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23395)

Типові задачі:

 • Дружина має вільну мочку вуха (домінантна ознака) і гладке підборіддя (рецесивна ознака). Чоловік – невільну мочку вуха (рецесивна ознака) і трикутну ямку на підборідді (домінантна ознака). У сина – вільна мочка вуха і ямка на підборідді. Дочка схожа на матір. Визначити можливі генотипи і ймовірність народження другої такої самої дочки.
 • Шизофренія – домінантна ознака; пенетрантність у гомозигот 100%, у гетерозигот – 20%. Обоє батьків – гетерозиготи. Який можливий стан здоров'я цих батьків? Визначити ймовірність захворювання дитини в даній родині.
 • ДНК бактеріофага М13 має такий нуклеотидний склад: G – 21%, C – 20%, А – 23%, T – 36%. Який можна зробити висновок про будову ДНК цього фага?
 • У місті Балтимор (США) з обстежених 5000 чоловік здатні згортати язик у трубочку 3200 (домінантна ознака). Уважаючи популяцію ідеальною, визначити, скільки серед обстежених гомо- і гетерозигот за домінантним геном?

Віртуальний практикум

 • Основи молекулярної біології

Завдання для проведення предметних олімпіад

 • Обидва батьки й старша дочка здорові, однак у молодшої дочки виявлено фенілкетонурію. Яка ймовірність того, що старша дочка  має рецесивний  ген фенілкетонурії?
 • Поясніть, шкідливо чи корисно загоряти на сонці?
 • Як заміна одного нуклеотиду в гені може вплинути на структуру й функції білка, що кодується цим геном? Відповідь обгрунтуйте.
 • Чому людина частіше заражається аскаридою ніж бичачим ціп'яком?
 • Чому дрозофіла є улюбеним об'єктом генетичних досліджень?
 • Чому в ДНК виникають мутаційні зміни?
 • Які особливості фізіології і життєвого циклу гострика і карликового ціп'яка сприяють реінвазії?

Теми навчально-дослідницьких робіт

 • Пальцеві візерунки близнюків
 • Інтелект людини

Фізіологія

Посібники:

 • Атаман О. В., Гарбузова В. Ю Загальна фізіологія: вступ до фізіології, фізіологія збудливих структур. Навч. посібник. – Суми: СумДУ, 2009. – 160 с. (див. тут)
 • Гарбузова В. Ю., Янчик Г. В. Словник фізіологічних термінів: термінологічний словник. – Суми: СумДУ, 2008. – 146 с. (див. тут)
 • Янчик Г. В., Гарбузова В. Ю. Фізіологія сенсорних систем: курс лекцій. – Суми: СумДУ, 2011. – 36 с. (див. тут)
 • Обухова О. А., Гарбузова В. Ю. Тестовые вопросы по физиологии для государственного лицензированного экзамена КРОК-1: для студ. 2-го курса спец. 7.110101 "Лечебное дело". –лектронне видання каф. Фізіології і патофізіології. – Сумы: СумГУ, 2015. (див. тут)

Посібники для англомовних студентів:

 • Garbuzova V. Yu., Obukhova O. A. The general and cellular basis of medical physiology. – Електронне видання каф. фізіології і патофізіології. – Sumy: Sumy State University, 2013. – 132 c. (див. тут)
 • Garbuzova V. Yu., Los L. A., Obukhova O. A. Physiology of the blood. – Sumy: Sumy State University, 2010. – 165 р. (див. тут)
 • Obukhova O. A., Harbuzova V. Yu. Test problems in physiology state licensing examination KROK-1: for the second-year students in speciality 7.110101 "Medicine". – Electronic Edition. – Sumy: Sumy State University, 2015. (див. here)

Методичні розробки:

 • Янчик Г. В., Гарбузова В. Ю. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Нормальна фізіологія”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2003. – 57 с.
 • Янчик Г. В., Гарбузова В. Ю., Михайленко Н. В. Методичні вказівки до практичних занять з нормальної фізіології. – Суми: Вид-во СумДУ, 2001. – 110 с.

Презентації лекцій:

Перелік лекцій для іноземних студентів (англійською мовою) представлений тут.

Тестові завдання:

 • Obukhova O. A., Garbuzova V. Yu. Test problems in physiology (State licensing examination KROK-1). – Sumy: Sumy State University, 2011. – 106 с. (див. тут)
 • Гарбузова В. Ю., Янчик Г. В., Лось Л. О. Тестовые задания по физиологии (государственный лицензионный экзамен «Крок-1») для студентов медицинских факультетов специальности «Лечебное дело». – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 153 с. (див. тут)
 • Гарбузова В. Ю., Янчик Г. В., Лось Л. О. Тестові завдання з фізіології (державний ліцензований іспит «Крок-1») для студентів спеціальності «Лікувальна справа». – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 146 с.

Типові задачі:

 • Янчик Г. В., Гарбузова В. Ю. Ситуаційні задачі з курсу «Нормальна фізіологія» для студентів 2-го курсу. – Суми: Вид-во СумДУ, 2005. – 66 с.

Завдання для проведення предметних олімпіад

 • В Італії є так звана «собача печера». Свою назву вона отримала тому, що людина, яка знаходиться деякий час у цій печері, залишається живою і здоровою, а собака – гине. У чому причина?
 • Горби у верблюда містять до 100–120 кг жиру. Який у цьому фізіологічний сенс? Чому жир запасається в горбах, а не під шкірою?
 • У чоловіків переважає черевний тип дихання, а у жінок – грудний. Чим можна пояснити таку різницю?
 • Чи може у тварини час повного оберту крові становити всього 1 секунду? Поясніть.
 • У двох людей стався інфаркт міокарда однакового ступеню важкості. Один з них систематично займався фізкультурою і хвороба перебігала в нього легше. Поясніть, чому.

Теми навчально-дослідницьких робіт

 • Частота алельних варіантів гена метилентетрагідрофолатредуктази в українській популяції
 • Асоціація поліморфізмів гена рецептора вітаміну D з ішемічним атеротромботичним інсультом та деякими факторами його ризику

Патофізіологія

Підручники:

 • Атаман О. В. Патофізіологія: в 2 т. Т. 1. Загальна патологія. Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 592 с.

Посібники:

 • Атаман О. В. Вступ до молекулярно-генетичних і молекулярних механізмів патологічних процесів та хвороб. – Суми: СумДУ, 2011. – 158 с.
 • Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навч. посібник / О. В. Атаман. – Видання 4-е, стереот. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 512 с. (див. тут)
 • Атаман О. В. Патологическая физиология в вопросах и ответах. – 2-е изд., доп. и перераб. – Винница: Нова Книга, 2008. – 544 с.
 • Атаман О. В. Запалення. Навч. посіб. / О. В. Атаман. – Суми: СумДУ, 2007. – 67 с. (див. тут)
 • Атаман О. В. Патологическая физиология в вопросах и ответах. – К.: Вища школа, 2000. – 608 с.

Посібники для англомовних студентів:

 

Презентації лекцій:


Тестові завдання:


Типові задачі:


Завдання для проведення предметних олімпіад


Теми навчально-дослідницьких робіт

 

Останнє оновлення (Понеділок, 16 листопада 2015, 09:51)