Медична біологія

Загальна інформація

Медична біологія викладається студентам I курсу протягом 1–2-го семестрів. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації. Детальніше про Регламент кредитно-модульної системи з дисципліни "Медична біологія" див. тут.

У Медичному інституті Сумського державного університету медична біологія викладається студентам спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина та 228 Педіатрія.

Медична біологія як навчальна дисципліна:

а) базується на попередньо вивчених студентами в середній загальноосвітній школі таких предметів, як "Загальна біологія", "Біологія людини", "Біологія тварин", "Біологія рослин";

б) забезпечує високий рівень загальнобіологічної підготовки;

в) закладає в студентів фундамент для подальшого засвоєння ними знань із профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін (медичної хімії, медичної генетики, клінічної імунології, інфекційних хвороб з епідеміологією, внутрішньої медицини, хірургії, педіатрії тощо).

Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни "Медична біологія", є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову й професійно-практичну підготовку.

Основні складові дисципліни: цитогенетика, класична генетика, молекулярна генетика, медична генетика, популяційна генетика й еволюція, екологія людини. В останньому розділі важливе місце посідає медична паразитологія, де студенти вивчають протозоологію, гельмінтологію, арахнологію й ентомологію.

Вивчення сучасних наукових даних про молекулярно-генетичні механізми життєдіяльності дозволить студентам зрозуміти, де й чому виникають порушення нормальних біологічних процесів, розвиваються патологічні зміни. Вивчення різних питань паразитології дозволить опанувати принципи діагностики й профілактики паразитарних захворювань, які значно поширені у світі.

Робоча навчальна програма з дисципліни розроблена на основі типової навчальної програми (детальніше див. тут).

План практичних занять представлений на сайті OCW-СумДУ за адресою https://ocw.sumdu.edu.ua/content/993. Його також можна завантажити у вигляді файла формату pdf тут.

Крок-1

Підсумкові тестові питання, які студенти здають на іспиті з медичної біології, є складовими державного ліцензійного іспиту "Крок-1" (детальніше див. тут).

Оцінки за дисципліну

Для поточного контролю застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові завдання з множинним вибором відповіді та ті, що передбачають визначення правильної послідовності дій, індивідуальне усне опитування, співбесіда, розв'язання типових ситуаційних задач, ідентифікація збудників і переносників паразитарних хвороб на фотографіях, макро- та мікропрепаратах, контроль практичних дій (навичок), умінь розв'язання типових задач з генетики.

Підсумковий контроль засвоєння дисципліни здійснюється під час іспиту.

Оцінка успішності студента з медичної біології виставляється на підставі сумарного рейтингу.

На практичних заняттях студент отримує оцінки за теоретичну підготовку до заняття (яка перевіряється шляхом тестування та опитування) і практичну роботу в класі.

Оцінки за комп'ютерне тестування, усні відповіді, практичну роботу на заняттях виставляються за традиційною шкалою від 2 до 5 (комп'ютерне тестування – з точністю до десятої бала).

Письмова контрольна робота з генетики включає 6 задач, кожна з яких оцінюється від 0 до 2 балів, максимальна кількість балів – 12. Критерії оцінювання задач: правильно розв'язана без помилок – 2 бали, розв'язана правильно, але є окремі незначні помилки, у т. ч. технічні – 1,5 бали, частково розв'язана (містить помилки) – 1 бал, правильна лише невелика частина розв'язання – 0,5 бала, містить грубі помилки й не розв'язана зовсім – 0 балів.

Для підготовки до тестування за питаннями "Крок-1" слід скористатися збірником питань з медичної біології "Крок-1" (див. тут).

Детальніше про іспит див. тут.

Підсумки навчання з медичної біології за попередні роки представлені тут.

Календарно-тематичний план

Календарно-тематичний план лекцій і практичних занять представлений тут.

Розклад занять і відроблень пропущених занять

Розклад занять і відроблень з медичної білогії (групи і аудиторії) представлений тут.

Останнє оновлення (Понеділок, 06 серпня 2018, 20:42)