Атаман Олександр Васильович

 

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Учене звання: професор

Викладає патофізіологію

Scopus Author ID: 6603925163, h-index = 5

ORCID iD: 0000-0002-1941-740X

ResearcherID: Q-6788-2016

Google Scholar: Google Академія, h-index = 6

ResearchGate: ResearchGate

eSSUIR: http://essuir.sumdu.edu.ua/

Кандидатська дисертація: «Экспериментальные данные об энергообеспечении артерий и вен с нарушенной иннервацией» (спеціальність: 14.03.04 – патологічна фізіологія; науковий керівник – член-кор. АМН СРСР М.Н.Зайко) (Київ, 1980)

Докторська дисертація: «Энергообеспечение артерий и вен в связи с их разной устойчивостью к действию повреждающих факторов (экспериментальное исследование)» (спеціальність: 14.03.04 – патологічна фізіологія; наукові консультанти – член-кор. АМН СРСР М.Н.Зайко, проф. Ю.В.Биць) (Київ, 1991)

Обов’язки та доручення: віце-президент Наукового товариства патофізіологів України, член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України, експерт Наукової ради МОН України (секція «Біологія, біотехнології, харчування»), науковий керівник лабораторії молекулярно-генетичних досліджень, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 55.051.05 при Сумському державному університеті, голова апробаційної ради з попередньої експертизи дисертаційних робіт з медико-біологічних наук, член редакційних колегій «Фізіологічного журналу» і «Журналу клінічних та експериментальних досліджень», член ученої та наукової рад Сумського державного університету.

Нагороди та відзнаки:

 • Премія ім. О.О.Богомольця Національної академії наук України (2003 р.)
 • Почесна грамота Міністерства освіти України (2000 р.)
 • Пам'ятний нагрудний знак Сумської міської ради "60 років визволення міста Суми від фашистських загарбників" (2003 р.)
 • Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації (2008 р.)
 • Нагрудний знак "Відмінник освіти" (2011 р.)
 • Почесна грамота Сумського державного університету (2014 р.)
 • Грамота Сумської обласної ради (2017 р.)
 • Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2018 р.)

 

Біографія.

Народився 1 січня 1954 року в м. Луцьку Волинської області. У 1977 році з відзнакою закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця, у 1980 році – аспірантуру при кафедрі патологічної фізіології цього ж інституту.

У 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, з 1991 року – доктор медичних наук, з 1994 року – професор.

Трудова діяльність: 1977-1993 роки – аспірант, асистент, професор кафедри патологічної фізіології Київського медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця (нині Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця); з 1993 року по теперішній час – завідувач кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології Сумського державного університету.

Обирався депутатом Сумської міської ради IV скликання (2002-2006 рр.), з травня 2003 по січень 2005 року працював на посаді секретаря Сумської міської ради.

Одружений, має сина і дочку, чотирьох онуків.

 

Публікації: одноосібний автор підручника з патофізіології для студентів вищих медичних навчальних закладів (у 2-х томах), навчальних посібників, чотирьох монографій, понад 200 наукових праць, публіцистичних творів.

Підручники:

 • Атаман О.В. Патофізіологія: в 2-х тт. Том.1. Загальна патологія. Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 592 с.
 • Атаман О.В. Патофізіологія: в 2-х тт. Том.1. Загальна патологія. Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів / Вид. 3. – Вінниця: Нова книга, 2018. – 584 с.
 • Атаман О.В. Патофізіологія: в 2-х тт. Том 2. Патофізіологія органів і систем. Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 444 с.
 • Атаман О.В. Патофізіологія: в 2-х тт. Том 2. Патофізіологія органів і систем. Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладі / Вид. 2. – Вінниця: Нова книга, 2017. – 448 с.
 • Патологічна фізіологія: Підручник / М.Н.Зайко, Ю.В.Биць, О.В.Атаман та ін.; За ред. М.Н.Зайка, Ю.В.Биця. – К.: Вища шк., 1995. – 615 с.
 • Патологическая физиология: Учебник для студентов мед. вузов / Н.Н.Зайко, Ю.В.Быць, А.В.Атаман и др..; Под ред. Н.Н.Зайко, Ю.В.Быця. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Логос, 1996. – 644 с.
 • Патологическая физиология: Учебн. для студентов мед. вузов / Н.Н.Зайко, Ю.В.Быць, А.В.Атаман и др..; Под ред. Н.Н.Зайко и Ю.В.Быця. – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 644 с.
 • Патологическая физиология: Учебник / Н.Н.Зайко, Ю.В.Быць, А.В.Атаман и др..; Под ред. Н.Н.Зайко и Ю.В.Быця. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2004. – 640 с.

Навчальні посібники:

 • Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – К.: Вища шк., 2000. – 608 с.
 • Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Вид. 2, доопрацьоване і доповнене. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 512 с.
 • Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Вид. 3. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512 с.
 • Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Вид. 4. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 512 с.
 • Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Вид. 5. – Вінниця: Нова книга, 2017. – 512 с.
 • Атаман А.В. Патологическая физиология в вопросах и ответах: Учебное пособие / Изд. 2-е, дополненное и переработанное. – Винница: Новая книга, 2008. – 544 с.
 • Руководство к практическим занятиям по патологической физиологии / Под ред. чл.-корр. АМН СССР Н.Н.Зайко, проф. Л.Я.Даниловой. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. – 184 с.
 • Посібник до практичних занять з патологічної фізіології / За ред. Ю.В.Биця, Л.Я.Данилової. – К.: Здоров'я, 2001. – 400с.
 • Атаман О.В. Запалення. Навч. посіб. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 67 с.
 • Атаман О.В. Вступ до молекулярно-генетичних механізмів патологічних процесів і хвороб. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – 158 с.
 • Атаман А.В. Краткий курс нормальной физиологии. Часть III. Физиология возбудимых тканей. – Киев, 1997. – 62с.
 • Лечебное дело. Сборник тестовых вопросов и ответов для присвоения квалификации "врач". – Киев: Интер-Технология – Освіта, 1992. – 118 с.
 • Атаман О.В., Гарбузова В.Ю. Загальна фізіологія: вступ до фізіології, фізіологія збудливих структур. Навч. посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 160 с.

Монографії:

 • Быць Ю.В., Пишак В.П., Атаман А.В. Сравнительно-патофизиологические аспекты энергообеспечения сосудистой стенки. – Киев-Черновцы: Прут, 1999. – 331 с.
 • Атаман О.В. Венозна стінка: загальнотеоретичні й експериментальні аспекти. – Суми: Вид-во СумДУ, Ангіо, 2001. – 248 с.
 • Атаман О.В. Артеріосклероз Менкеберга. Історичний нарис. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 87 с.
 • Атаман О.В. Механізми розвитку D-гіпервітамінозних уражень кровоносних судин. – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – 150 с.

E-learning:

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

 • Dubovyk Y.I., Harbuzova V.Y., Ataman A.V. G-1639A but not C1173T VKORC1 gene polymorphism is related to ischemic stroke and its various risk factors in Ukrainian population // BioMed Research International. – 2016. – V. 2016, Article number 1298198.
 • Polonikov A.V., Ushachev D.V., Ivanov V.P., Churnosov M.I., Freidin M.B., Ataman A.V., Harbuzova V.Y., Bykanova M.A., Bushueva O.Y., Solodilova M.A. Altered erythrocyte membrane protein composition mirrors pleiotropic effects of hypertension susceptibility genes and disease pathogenesis // J. Hypertens. – 2015. – V. 33, No 11. – P. 2265–2277.
 • Garbuzova V. Yu., Stroy D. A., Dosenko V. E., Obukhova O. A., Ataman O.V. Association of allelic polymorphisms of the matrix Gla-protein system genes with acute coronary syndrome in the Ukrainian population // Biopolymers and Cell. – 2015. – Vol. 31. N1. – P. 46–56.
 • Rozumenko I.A., Garbusova V.Y., Ataman Y.A., Polonikov A.V., Ataman A.V. K121Q Polymorphism of the ENPP1 gene is related to acute coronary syndrome in Ukrainian patients with normal but not enhanced body mass index // OnLine J. Biol. Sci. – 2014. – V.14 (4). – P. 271–276.
 • Garbuzova V. Yu., Polonikov A. V., Ataman Y. A., Mychaylova T. I., Obukhova O. A., Matlaj O. I., Ataman A.V. T-138C polymorphism of MGP gene is associated with blood plasma cholesterol levels but not related to other risk factors of atherosclerosis in patients with ischemic stroke. // Biopolymers and Cell. – 2014. – Vol. 30, N 1. – P. 47–53.
 • Yarosh S.L., Churnosov M.I., Ataman A.V., Solodilova M.A., Polonikov A.V. Synergism between the N-acetyltransferase 2 gene and oxidant exposure increases the risk of idiopathic male infertility. // Reprod. Biomed. Online. – 2014. – Vol. 29, No. 3. – P. 362–369.
 • Ryzhkov I.I., Borzilov E.E., Churnosov M.I., Ataman A.V., Dedkov A.A., Polonikov A.V. Transforming growth factor beta 1 is a novel susceptibility gene for adolescent idiopathic scoliosis // Spine. – 2013. – V. 38 (12). – P. E699–E704.
 • Ataman A.V., Garbuzova V. Yu., Ataman Yu. A., Matlaj O. I., Obukhova O. A. Investigation of the MGP promoter and exon 4 polymorphisms in patients with ischemic stroke in the Ukrainian population // J. Cell Mol. Biol. – 2012. – Vol. 10, №1. – С. 19–26.
 • Garbuzova V.Y., Ataman A.V. Matrix Gla-protein and its role in vascular calcification // Int. J. Physiology Pathophysiology. – 2012. – V. 3, № 1. – P. 79–99.
 • Garbuzova V.Y., Gurianova V.L., Stroy D.A., Dosenko V.E., Parkhomenko A.N., Ataman A.V. Association of matrix Gla protein gene allelic polymorphisms (G–7→A, T–138→C and Thr83→Ala) with acute coronary syndrome in the Ukrainian population // Exp. & Clin. Cardiol. – 2012. – V. 17, № 1. – P. 30–33.
 • Аtaman A.V., Ataman Y.A. Comparative characteristics of energy supply disturbances in arterial and venous walls of rabbits with alloxan-induced diabetes and monoiodacetate-induced intoxication // Int. J. Physiol. Pathophysiol. – 2011. – V.1, No.4. – P. 371–377.

Основні науково-методичні публікації:

 • Ataman O.V. Current challenges and problems in teaching pathophysiology in Ukraine – another reaction to Churilov's paper // Psychiatria Danubina. – 2017. – V. 29, Suppl. 4, P. S759–S769.
 • Атаман О.В. Роздуми про систему навчання студентів-медиків, або чи потрібна фундаментальна підготовка сучасному лікарю. – Суми, 2011. – 23 с.
 • Атаман О.В. Cучасні виклики патофізіології як навчальній дисципліні. Куди йдемо? // Фізіол. журн. – 2011. – №6. – С.112–115.
 • Атаман О.В. Закон Ома як формула хвороби. – Суми, 2010. – 28 с.
 • Атаман О.В. Масштабну особистість, як і все велике, краще оцінювати з відстані // В кн.: М.Н. Зайко. Життєвий і творчий шлях (до 100-річчя від дня народження) / Під заг. ред. В.Ф. Москаленка та Ю.В. Биця. – К.: Купріянова, 2008. – С. 11–16.

 

Авторські свідоцтва:

 • Быць Ю.В., Атаман А.В. Способ моделирования кальциноза кровеносных сосудов. Авт. свід. 1467564 СРСР, МКІ G09B 23/28. Опубл. 23.03.89. Бюл. №11.

 

Керівництво дисертаційними роботами

Докторські дисертації:

Гарбузова В.Ю. «Роль системи матриксного Gla-протеїну в патогенезі склеротичних уражень артерій та їх ускладнень (експериментальні й молекулярно-генетичні дослідження)» (захищено у 2013 р.)

Волкогон А.Д. «Селективний патогенетичний підхід до визначення тактики лікування онкоурологічних хворих» (ведеться підготовка)

Кандидатські дисертації:

Гарбузова В.Ю. «Експериментальні дані про роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку кальцинозу кровоносних судин, зумовленого гіпервітамінозом D» (захищено у 2004 р.)

Наумко Р.Ф. «Патохімічні зміни в артеріях і венах як чинники розвитку їх адреналінових уражень» (захищено у 2005 р.)

Хижня Я.В. «Роль загальних і місцевих чинників у розвитку кальцифікації артеріальної стінки, зумовленої гіпервітамінозом D» (захищено у 2011 р.)

Обухова О.А. «Зв'язок поліморфізму гена рецептора вітаміну D з розвитком ішемічних інсультів»(захищено у 2014 р.)

Савченко І.М. «Зв'язок поліморфізму генів матриксних металопротеїназ з факторами ризику та механізмами розвитку лейоміоми матки"» (захищено у 2016 р.)

Дубовик Є.І. «Патогенетичне значення поліморфізму генів циклу вітаміну К для розвитку ішемічного інсульту та його проявів» (захищено у 2017 р.)

Бороденко А.О. «Вплив алельного поліморфізму гена STAT1 на реактивність організму та його резистентність до лікування хронічного вірусного гепатиту С» (ведеться підготовка)

 

Деякі доповіді, виступи

 • Атаман О.В. Контроль знань студентів у контексті кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Доповідь на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України (Ялта, 2006)
 • Атаман О.В. Метаболічні, клітинні й молекулярно-генетичні механізми артеріосклерозу Менкеберга / Доповідь на V Національному конгресі патофізіологів України (Запоріжжя, 2008)
 • Атаман О.В. Cучасні виклики патофізіології як навчальній дисципліні. Куди йдемо? / Виступ на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України (Луганськ, 2010)
 • Атаман О.В. Патофізіологія як наука і навчальна дисципліна: наскільки вони далекі сьогодні одна від одної? / Виступ на VI Національному конгресі патофізіологів України (Місхор, 2012)
 • Атаман О.В. Патофізіологія як наука у вищих навчальних закладах України крізь показники наукометричної бази Scopus і дисертаційні дослідження / Виступ на Пленумі Наукового товариства патофізіологів України (Хмільник, 2014)
 • Атаман О.В. Вітчизняна патофізіологія: сучасні виклики і неясні перспективи / Доповідь на VII Національному конгресі патофізіологів України (Харків, 2016)
 • Атаман О.В. Оцінювання знань студентів як критична ланка навчального процесу і ключова проблема якості освіти / Виступ на VII Національному конгресі патофізіологів України (Харків, 2016)
 • Атаман О.В. Недостатність вітчизняної медичної освіти: пошук критичної ланки патогенезу та засобів лікування / Виступ на науково-методичній конференції, присвячений 25-річчю медичного інститут СумДУ (Суми, 2017)
 • Атаман О.В. Микола Никифорович Зайко – учитель, учений, громадянин / Виступ на VII Пленумі Українського наукового товариства патофізіологів (Полтава, 2018)
 • Атаман О.В. Патофізіологія як навчальна дисципліна: її минуле, сучасне і м айбутнє / Виступ на VII Пленумі Українського наукового товариства патофізіологів (Полтава, 2018)

 

Публіцистика, інтерв'ю

 • Атаман О.В. Занурення у владу. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 242 с.
 • Статут територіальної громади міста Суми. Затверджено рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2003 р., №650-МР.
 • Дійти згоди завжди можна – була б на це добра воля (Л. Крутько, "Суми і сумчани", №50, 2002 р.)
 • Атаман горсовета (В. Ивченко, "Данкор", №50, 2003)
 • Олександр Атаман: – Хочу бути корисним сумчанам (І. Панасенко, "Суми і сумчани", №24, 2003 р.)
 • Олександр Атаман: Ідея Статуту виходить з інтересів громади (І. Панасенко, "Суми і сумчани", №41, 2003 р.)
 • Статут міста – закон життя сумчан (Л. Крутько, "Суми і сумчани", №47, 2003 р.)
 • Атаман О.В. Статут міста – наша мала Конституція / Суми і сумчани, №3, 2004 р.

 

Захоплення: мандрівки, класична і сучасна музика, спорт, політична аналітика

Персональна сторінка: Фейсбук.

Контакти:

Тел.: (+380542) 65-40-63

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Останнє оновлення (Четвер, 18 жовтня 2018, 22:12)